מדריך לשימוש ב-Web Service

ראשית וודאו שבידיכם רישיון לשימוש במוצרי חזון שמים באתר האינטרנט שלכם, לרכישת רישיון
ביכולתכם להשתמש בגירסת הדמו המוגבלת לצורך בדיקת המערכת.

דוגמת קוד vb.net

' Add Web Reference: http://www.sky-view.co.il/service.asmx
' הוספת הפנייה לסרוויס שבאתר
' Add DateTimePicker1 to the form.
' הוספת פקד תאריך לועזי
' Add DataGridView1 to the form.
' הוספת טבלת נתונים
Imports Web_Sevice_Sample.sky_view
Public Class Form1
  Dim MyService As New Sky_View_Service
  ' הוספת המחלקה הבנוייה על הסרוויס
  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
   ' אירוע טעינת הטופס
   DateTimePicker1.Value = Now
   ' בעליית התוכנה קביעת זמן נוכחי
End Sub
Private Sub DateTimePicker1_ValueChanged(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) _
    Handles DateTimePicker1.ValueChanged
   ' אירוע שינוי תאריך
   Dim Dt As New DataTable
   ' הגדרת טבלת נתונים
   Dim TP As New PlaceProperties
   ' הגדרת מקום
   TP = MyService.LocationDataByID(8)
   ' קביעת מיקום מתוך רשימה קיימת , לדוגמא: צפת
   Dim Password = "license please!"
   ' בלעדי הסיסמא לא יתקבלו נתונים
   Dt = MyService.ZmanimTable(TP, DateTimePicker1.Value, _
    MyService.M_Ashkenazi, Password)
   ' יצירת טבלת הנתונים
   DataGridView1.DataSource = Dt
   ' עדכון פקד הטבלה בטופס
End Sub
End Class